Miljöpolicy

MILJÖPOLICY
Reimers Båtsällskap 
Miljöpolicy, miljöregler och avfallsplan

Miljöpolicy
Reimers Båtsällskap (RBS) är en ideell förening med ändamål att främja medlemmarnas intressen i det lokala båtlivet. Sällskapet skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

För att ge förutsättningar för en långsiktig verksamhet måste vi ta hänsyn till sällskapets potentiella miljöpåverkan och vidta åtgärder för att minimera belastningen på miljön.
RBS ligger vid Mälaren – vattentäkt för Stockholm och andra kommuner – vilket gör att vi har ett särskilt ansvar och skall hålla en hög ambitionsnivå vad gäller miljöförbättrande åtgärder. 

RBS miljöpolicy och miljöregler syftar särskilt till att värna om miljön inom de mark- och vattenområden RBS disponerar på Reimersholme och Långholmen. Vårt miljöansvar sträcker sig självfallet också till alla de övriga land- och vattenområden som vi besöker.

Allas ansvar
Som medlem i RBS förbinder man sig att följa sällskapets miljöregler, miljöpolicy samt avfallshanteringsplan.

Styrelsen i RBS har därutöver ett särskilt ansvar för att:

 • RBS miljöregler, miljöpolicy och avfallsplan blir känd och praktiskt användbara av alla medlemmar, ev. leverantörer och allmänhet genom publicering på hemsidan – www.reimersbs.se
 • Fortlöpande revidera arbetet vad avser miljöförbättrande åtgärder samt följa de krav som kan komma genom nya lagar och förordningar.
 • Ha en utsedd miljösamordnare som på uppdrag av styrelsen ansvarar för att driva miljöarbetet enligt ovanstående punkter.

 Avfallshanteringsplan 


Reimers Båtsällskap har en miljöstation som är placerad vid den stora grinden intill toaletten. (se kartan, ovan) Nyckel till miljöskåpet hänger på klädkroken/hatthyllan i klubbhuset. (se bild nedan) Listan nedan beskriver var du lämnar avfallet. Inget annat avfall än det som är uppräknat får lämnas i eller vid miljöstationen. Det är varje medlems ansvar att själv bortforsla sådant. Om någon behållare är full ansvarar medlem själv för att ta hand om sitt avfall. Meddela då även någon i klubbens styrelse så att extra tömning kan beställas. Avfall får inte ställas utanför avsedd behållare!

Observera att miljöskåpet måste skyddsjordas tex vid tömning av spillolja, se instruktion på insidan av dörren i skåpet.


Miljöstationen, vid infarten (se kartan ovan, så hittar du lättare dit)
Nyckeln som finns i klubbhuset gör att du kan öppna skåpet och då ser det ut så här:


 • Låt miljötänkandet bli en del av ditt båtliv.
 • Hushållssopor som uppstår under användandet av båten kastas inte bland grovavfall utan tas med och kastas hemma.
 • Toatank töms alltid vid i mottagningsstation då vi inte har någon station för detta. (Förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar infördes 1 april 2015).
 • Hålla rent kring din båt för att undvika olyckstillbud eller nedsmutsning.
 • Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas i klubbens miljöstation för farligt avfall. Se lista längre ner.
 • Inga tillkommande båtar målade med biocidhaltiga bottenfärger får registreras i klubben eller beredas plats vid varv eller hamn. Detta gäller även medlemmar med befintlig plats vid varv eller hamn som byter båt.
 • Bottenspolning med högtryck är förbjudet på klubbens uppläggningsområde. Båtar målade med biocidhaltiga bottenfärger får inte tvättas alls utan måste tvättas vid godkänd anläggning.
 • Bottenspola/borsttvätta din båt före upptagning – se mer nedan.
 • Lägga tomma färgburkar, färgrester, lösningsmedel, sprayburkar, glykol och spillolja i resp. kärl i miljöstationen.
 • Befintliga båtar som visar sig vara målade med biocidhaltiga bottenfärger måste vara sanerade senast våren 2020.

Har du frågor? Kontakta styrelsen eller båtklubbens miljöombud.

Miljöregler och rekommendationer

 • Vid motorservice, t.ex. oljebyte, använda absorptionskudde/duk för att samla upp ev. spill.
 • Töm motorn genom avtappningskranen eller i hink under avgasröret. Häll inte ut på marken eller i sjön. En större balja finns i boden att låna för att samla upp glykol under tex drevet vid vinterkonservering.
 • Omhändertagande av förorenat slagvatten ska ske genom att särskild absorbent/uppsamlingsduk placeras i kölsvinet/motorrummet och sedan slängs i avsett kärl i miljöstationen för farligt avfall.
 • Vid tvätt av motor och båt alltid använda miljövänliga rengöringsmedel.
 • Vid hantering av syrabatterier och annat arbete använda skyddsutrustning som skyddsglasögon, andningsskydd och handskar.
 • Inga biocidhaltiga bottenfärger får användas. I Mälaren avråds vi helt från att använda bottenfärg, även biocidfria sådana. Mer finns att läsa på Kemikalieinspektionens hemsida http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/batbottenfarger–om-du-maste-mala 

Regler för borttagning av giftfärger vid Reimers BS
Båtar får ej sjösättas om de är målade med giftfärg/biocidfärg. VIKTIGT! Vad gäller all slags blästring av båtbotten så är det inte tillåtet på sällskapets område. Du får slipa alt skrapa bort färgen men då måste spridning av giftiga ämnen undvikas. Vid underhållsarbete av det här slaget måste båtens undersida samt sidor täckas. Slipdamm, färgflagor och skraprester från borttagning av båtbottenfärger ska behandlas som farligt avfall. Allt slipdamm etc behöver inte vara farligt avfall men i de fall man inte vet vad båtbotten är målad med så räknas allt som farligt avfall. Se därför till att täcka överallt där risk för spill/läckage finns samt använd dammsugaransluten maskin eller maskin med behållare för att samla upp färgrester och därefter lämna in det uppkomna avfallet som farligt avfall i avsett kärl. Klubben har en lämplig maskin med dammsugare som kan användas (Festool Rotex RO 125).

Spärrfärg är inte ett alternativ då Miljöförvaltningen bedömer att spärrfärg inte är ett fullgott skydd för att hindra läckage av biocider från förbjuden båtbottenfärg på båtskrov. Om båtbottenfärg som kan innehålla TBT ska avlägsnas från skrovet, till exempel genom blästring, är det viktigt att det görs fackmannamässigt och på polats avsett för detta.

Akuta utsläpp och hantering av slagvatten och andra föroreningar
Vid akuta utsläpp av olja eller andra föroreningar, placera ut länsar och absorbenter som finns väl märkta och synliga i verkstaden på varvet och i stugan på Reimersbryggan.

Här är en bild från verkstaden på varvet, till höger om klubbhuset, om du står med näsan mot dörrarna,  där absorbenter finns:

1. För att begränsa eventuella utsläpp i kanalen.
2. Absorbenter för att akut suga upp tex bensin, olja och andra farliga vätskor.

Kontakta Räddningstjänsten, tel 112, Stockholms Hamnar (vid utsläpp i vatten) och miljöförvaltningen Stockholms Stad. Vid okänt utsläpp ring Stockholm Vatten driftcentralen, dygnet runt tel 08-522 131 00 som kan spåra källan.
Vid misstanke om brott kontakta polisen och kustbevakningen.

Vid motorservice t.ex. oljebyte använd absorbtionskudde/duk för att samla upp ev. spill. Använd absorbtionskudde/duk vid länspumpning om det finns risk för olja i slagvattnet.

Slagvatten får vanligtvis pumpas ut i sjön. Om det finns oljespill i slagvattnet bör dock spillet tas omhand (som farligt avfall) för att motverka utsläpp. Använd dukar för placering i båtens slag (utrymmet under durkarna). Vid vinterupptagningen när bottenpluggen (dyvikan) tagits ur rinner slagvatten ut och på slutet finns det ofta en skvätt av det lättare oljeblandade vattnet. Denna skvätt bör samlas upp i hink och hanteras som farligt avfall. Absorbenter och dukar finns i miljöskåpet vid stora grinden, intill toaletten, nyckel finns i klubbhuset samt i stugan på Reimersbryggan.

Typ av avfall och hur det hanteras:
Båtbatterier Lämnas i den stora batteriboxen till vänster om miljöskåpet.
Småbatterier Lämnas i särskild behållare på miljöskåpets vänstra utsida.
Smörjolja och diesel Lämnas fat för spillolja.
Färgburkar med färg, lim och spackel Lämnas i fat för färgburkar.
Slipdamm, färgflagor och dammsugarpåsar med färgrester Lämnas i fat för färgburkar.
Olje- och bränslefilter Lämnas i fat för oljefilter.
Absorptionsdukar och Länsar Lämnas i fat för absorbenter.
Elavfall Lämnas i behållare för elektronikavfall.
Metallskrot Lämnas i behållare för metallskrot
Glykol eller vattenblandad glykol  samlas i behållare och töms i avsett kärl i miljöstationen.
Glasbehållare, vanliga glasflaskor mm Medlem ansvarar själv för bortforsling.
Pantburkar Tas med hem och kastas.
Hushållssopor Medlem ansvarar själv för bortforsling.
Grovsopor, pallningsvirke m.m. Tas om hand vid städning på varvet, sorteras i säckar för avhämtning av entreprenör.

Mer detaljerad information

Tömning av toatank
Kan inte göras inom RBS anläggningar. Kan ske mitt emot Mälarvarvet vid Södermälarstrand eller i någon av de tömningsstationer som finns. Se t. ex:

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/

Bottentvätt
Karta för offentligt tillgängliga borsttvättar och spolplattor för att rengöra båtbottnen finns här: 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/Pages/spolplattor-och-bottentvattar-for-batar-i-stockholms-lan.aspx?keyword=b%c3%a5tbottentv%c3%a4ttar

Dock fungerar reningen vid sådana tvättanläggningar ofta bristfälligt och båtar målade med ”giftig” färg måste saneras före tvätt.

Läs mer
www.batmiljo.se

Tips på smarta lösningar och kreativa idéer kring vad du kan göra för att värna om naturen och våra värdefulla vatten. Drivs av Svenska Båtunionen, med finansiellt stöd av Havs- och vattenmyndigheten.
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/miljosmart-pa-sjon-fem-enkla-tips

Miljösmart på sjön – fem enkla tips från Naturskyddsföreningen
http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/

Tips, fakta och miljöinformation från Transportstyrelsen.
http://www.hsr.se/
Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som arbetar för att minska nedskräpning och en hållbar miljö

Några exempel på nedbrytningstider i naturen:
Fiskelina: 600 år
Plastflaska (PET): 450 år
Tuggummi: 20-25 år
Plastpåse: 10-20 år
Cigarettfimp: 1-5 år
(källa: Länsstyrelsen i Skåne)

Reviderad av styrelsen Reimers Båtsällskap 2020-07-09