Miljöpolicy

Reimers Båtsällskap 

Miljöpolicy, miljöregler och avfallsplan

Mål och medel
Reimers Båtsällskap (RBS) är en ideell förening med ändamål att främja medlemmarnas intressen i det lokala båtlivet. Sällskapet skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

För att ge förutsättningar för en långsiktig verksamhet måste vi ta hänsyn till sällskapets potentiella miljöpåverkan och vidta åtgärder för att minimera belastningen på miljön.
RBS ligger vid Mälaren – vattentäkt för Stockholm och andra kommuner – vilket gör att vi har ett särskilt ansvar och skall hålla en hög ambitionsnivå vad gäller miljöförbättrande åtgärder. 

RBS miljöpolicy och miljöregler syftar särskilt till att värna om miljön inom de mark- och vattenområden RBS disponerar på Reimersholme och Långholmen. Vårt miljöansvar sträcker sig självfallet också till alla de övriga land- och vattenområden som vi besöker.

Allas ansvar

Som medlem i RBS förbinder man sig att följa denna miljöpolicy och sällskapets miljöregler och avfallsplan. 

Styrelsen i RBS har därutöver ett särskilt ansvar för att:

 • RBS miljöpolicy blir känd av alla medlemmar, ev. leverantörer och allmänhet genom publicering på hemsidan – www.reimersbs.se
 • Informera medlemmarna om RBS miljöregler och avfallsplan och göra dessa praktiskt användbara.
 • Fortlöpande revidera arbetet vad avser miljöförbättrande åtgärder samt följa de krav som kan komma genom nya lagar och förordningar.
 • Utse miljösamordnare som på uppdrag av styrelsen ansvarar för att driva miljöarbetet enligt ovanstående punkter.

Miljöregler

Medlems ansvar

Som medlem är du skyldig att bidra genom att:

 • Låta miljötänkandet bli en del av ditt båtliv.
 • Alltid tömma toatank i mottagningsstation.
 • Hålla rent kring din båt för att undvika olyckstillbud eller nedsmutsning.
 • Aldrig lägga osorterat avfall i miljöstationen eller på annan plats.
 • Vid motorservice, t.ex. oljebyte, använda absorptionskudde/duk för att samla upp ev. spill.
 • Använda absorptionskudde/duk vid länspumpning om det finns risk för olja i slagvattnet.
 • Vid tvätt av motor och båt alltid använda miljövänliga rengöringsmedel.
 • Vid hantering av syrabatterier använda skyddsglasögon och handskar.
 • Använda skyddsutrustning – glasögon/handskar/andningsskydd.
 • Inga biocidhaltiga bottenfärger får användas. I Mälaren avråds helt från att använda bottenfärg, även biocidfria sådana. Mer finns att läsa på Kemikalieinspektionens hemsida http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/batbottenfarger–om-du-maste-mala 
 • Båtar målade med biocidhaltiga bottenfärger måste saneras senast 2019 företrädesvis genom skrapning eller slipning. Saneringen måste ske fackmässigt så att ingen utsätts för miljörisker. Båtar med gammal färg kan innehålla TBT som är ett extremt giftigt och hormonstörande ämne och som är totalförbjudet i Sverige. Klubben har sökt och beviljats sk LOVA-bidrag för att medlemmar ska kunna få ekonomiskt stöd för skrapning/slipning. I dagsläget avrådes från blästring då metoden är svår att genomföra utan att giftrester sprids i miljön.
 • Inga tillkommande båtar målade med biocidhaltiga bottenfärger får registreras i klubben eller beredas plats vid varv eller hamn. Detta gäller även medlemmar med befintlig plats vid varv eller hamn som byter båt.
 • Vid slipning/skrapning av båtbotten, använd presenning under båten och dammsugaransluten maskin eller maskin med behållare för att samla upp färgrester och därefter lägga dessa i avsett kärl. Klubben har en lämplig maskin med dammsugare som kan användas (Festool Rotex RO 125).
 • Bottenspolning med högtryck är förbjudet på klubbens uppläggningsområde. Båtar målade med biocidhaltiga bottenfärger får inte tvättas alls utan måste tvättas vid godkänd anläggning.
 • Låta bottenspola/borsttvätta din båt före upptagning – se mer nedan.
 • Lägga tomma färgburkar, färgrester, lösningsmedel, sprayburkar, glykol och spillolja i resp. kärl i miljöstationen.

Tömning av toatank

Kan inte göras inom RBS anläggningar. Kan ske mitt emot Mälarvarvet vid Södermälarstrand eller i någon av de tömningsstationer som finns. Se t. ex:

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/

Bottentvätt

Karta för offentligt tillgängliga borsttvättar och spolplattor för att rengöra båtbottnen finns här: 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/Pages/spolplattor-och-bottentvattar-for-batar-i-stockholms-lan.aspx?keyword=b%c3%a5tbottentv%c3%a4ttar

Dock fungerar reningen vid sådana tvättanläggningar ofta bristfälligt och båtar målade med ”giftig” färg måste saneras före tvätt.

Olycka

Vid akuta utsläpp av olja eller andra föroreningar, placera ut länsar och absorbenter. Absorbenter finns i miljöskåpet vid stora grinden, intill toaletten, nyckel finns i klubbhuset.

Kontakta Räddningstjänsten, tel 112, Stockholms Hamnar (vid utsläpp i vatten) och miljöförvaltningen Stockholms Stad. Vid okänt utsläpp ring Stockholm Vatten driftcentralen, dygnet runt tel 08-522 131 00 som kan spåra källan. Vid misstanke om brott kontakta polisen och kustbevakningen.Avfallsplan

pastedGraphic_1.png

Reimers Båtsällskap har en miljöstation som är placerad vid den stora grinden intill toaletten. Nyckel till miljöskåpet hänger på klädkroken/hatthyllan i klubbhuset. Listan nedan beskriver var du lämnar avfallet. Inget annat avfall än det som är uppräknat får lämnas i eller vid miljöstationen. Det är varje medlems ansvar att själv bortforsla sådant. Om någon behållare är full ansvarar medlem själv för att ta hand om sitt avfall. Meddela då även någon i klubbens styrelse så att extra tömning kan beställas. Avfall får inte ställas utanför avsedd behållare!

Observera att miljöskåpet måste skyddsjordas tex vid tömning av spillolja, se instruktion på insidan av dörren i skåpet.

Typ av avfall : Hanteras genom:

Båtbatterier Lämnas i den stora batteriboxen till vänster om miljöskåpet.

Småbatterier Lämnas i särskild behållare på miljöskåpets vänstra utsida.

Smörjolja och diesel Lämnas fat för spillolja.

Färgburkar med färg, lim och spackel Lämnas i fat för färgburkar.

Slipdamm, färgflagor och dammsugarpåsar med färgrester Lämnas i fat för färgburkar.

Olje- och bränslefilter Lämnas i fat för oljefilter.

Absorptionsdukar Lämnas i fat för absorbenter.

Elavfall Lämnas i behållare för elektronikavfall.

Glykol eller vattenblandad glykol Töm motorn genom avtappningskranen
eller i hink under avgasröret. Häll inte ut på marken eller i sjön. En större balja finns i boden att låna för att samla upp glykol under tex drevet vid vinterkonservering.

Glasbehållare, vanliga glasflaskor mm Lämnas i behållare i klubbhuset.

Pantburkar Lämnas i behållare i klubbhuset.

Hushållssopor Lämnas i sopkärl vid varvsgrinden eller vid grinden på Reimersbryggan (töms varje vecka sommartid). Om sopkärl är fullt ansvarar medlem själv för bortforsling.

Tomma färgburkar  Hanteras som grovsopor, medlem ansvarar själv för bortforsling.

Grovsopor, pallningsvirke m.m. Tas om hand vid städning på varvet, sorteras i säckar för
avhämtning av entreprenör.

pastedGraphic_2.png

Läs mer

www.batmiljo.se

Tips på smarta lösningar och kreativa idéer kring vad du kan göra för att värna om naturen och våra värdefulla vatten. Drivs av Svenska Båtunionen, med finansiellt stöd av Havs- och vattenmyndigheten.

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/miljosmart-pa-sjon-fem-enkla-tips

Miljösmart på sjön – fem enkla tips från Naturskyddsföreningen

http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/

Tips, fakta och miljöinformation från Transportstyrelsen.

http://www.hsr.se/

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som arbetar för att minska nedskräpning och en hållbar miljö

Några exempel på nedbrytningstider i naturen:

Fiskelina: 600 år

Plastflaska (PET): 450 år

Tuggummi: 20-25 år

Plastpåse: 10-20 år

Cigarettfimp: 1-5 år

(källa: Länsstyrelsen i Skåne)

Reviderad av styrelsen Reimers Båtsällskap 2018-05-23