Stadgar

Stockholm maj 2010.

STADGAR FÖR
REIMERS BÅTSÄLLSKAP

Sällskapet bildades 1944 och har sin hemort i Stockholm

Stadgarna antogs ursprungligen 1945, tillägg och omredigeringar har antagits 1950, 1981 och 1997 samt 2010, då med utgångspunkt från Svenska Båtunionens ramstadgar
___________________________________________________________________________

§ 1            Ändamål

Sällskapet är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att främja medlemmarnas intressen i det lokala båtlivet. Sällskapet skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 2            Medlemskap
2.1                Ansökan och antagning 
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen, vilken beslutar om antagning av ny medlem.
Medlemskap kan beviljas den som ansluter sig till klubbens ändamål.
Styrelsen skall upplysa den som söker medlemskap om att sällskapets båtplatser och slip ger vissa begränsningar när det gäller båtars typ, storlek och vikt.

2.2                Medlemskategorier 
Sällskapet har endast kategorin enskild medlem.

2.3                Medlems rättigheter
Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i sällskapets verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av sällskapet disponerad hamn- eller uppläggnings­anläggning.  Se vidare § 11.

2.4                Medlems skyldigheter
Medlem som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa sällskapets stadgar, ordnings­regler och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.
Medlem som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar sällskapets tillhörigheter är ersätt­ningsskyldig.
Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt.
Medlems båt skall vara försäkrad, ansvars­försäkring skall ingå.

2.5                Medlems utträde
Medlem som vill utträda ur sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan, efter styrelsens prövning, anses ha utträtt ur klubben.

2.6                Medlems uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av årsmöte eller extra möte uteslutas ur sällskapet om medlem
•  motverkar sällskapets syften
•  skadar sällskapets intressen
•  inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
•  eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom      sällskapet att dess anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet. Av kallelsen till mötet skall framgå att ett uteslut­nings­ärende skall behandlas.
Till mötet skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.
Medlem som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos sitt båtförbund inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit klubben till del, skall frågan tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte.

§ 3            Beslutande instanser
Sällskapets beslutande instanser är årsmöte och extra möte (kallas sammantagna för ”förenings­möten”) samt styrelse.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder sällskapet och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna årsmöten. Se § 6.

§ 4            Verksamhetsår
Sällskapets verksamhetsår omfattar perioden 1/1 – 31/12.

§ 5            Avgifter och betalning
Samtliga avgifter till sällskapet fastställs av årsmötet.
Extra uttaxering kan ske efter beslut på extra möte.
Avgifterna skall vara sällskapet tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas, en påminnelseavgift kan då läggas till det ursprungliga beloppet.

§ 6            Möten
6.1                Antal möten
Förutom årsmöte kan sällskapet anordna extra möten. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.

6.2                Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före mötet.
Kallelsen sker per post eller, till den som så önskar, via e-post.

6.3                Motion / förslag till punkt på dagordning 
Medlem som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte skall, senast en vecka efter att kallelse till mötet gått ut, skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

6.4                Årsmöte
Årsmöte hålls varje år före utgången av maj månad.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner och motioner
 • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 • Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Ev. övriga val
 • Beslut om ersättning till funktionärer

6.5                Extra möte
Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst en sjättedel av sällskapets medlemmar.
Styrelsen skall inom 14 dagar efter sådan begäran kalla till extra möte.
Vid extra möte får endast förekomma de ärenden som föranlett mötet.

6.6                Rösträtt, beslut och val
Varje medlem som fyllt 16 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud med skriftlig fullmakt för en (1) annan medlem.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden för mötet.
Vid omröstning som avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 7            Styrelse och förvaltning
7.1                Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande och ytterligare minst fem, högst sju leda­möter.
Styrelsen beslutar inom sig vilka som, förutom ordföranden, skall tilldelas vilka styrelseposter.
Styrelseledamot väljs för en tid av två år. Vid valet skall kontinui­teten beaktas, kortare mandattid kan tillämpas vid behov.
Sällskapet har inte styrelsesuppleanter. Om styrelsen tappar flera ledamöter under löpande verksam­hetsår, får styrelsen kalla till extra möte för fyllnadsval.
Kandidater till styrelsen utses bland medlemmar som förklarat sig villiga. Finns flera kandidater än antalet befattningar som skall tillsättas sker omröstning, varvid de är valda som i tur och ordning fått högsta röstetal.

7.2                Styrelsens skyldigheter och beslut
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är nödvändigt, dock minst sex gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reser­vation skall antecknas i mötesprotokollet.
Alla ärenden avgörs med öppen omröstning och enkel majoritet. Om någon ledamot önskar sluten omröstning skall sådan ske. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Styrelseledamot, som utan vägande skäl är frånvarande under tre på varandra följande samman­träden, anses ha utträtt ur styrelsen.
Det åligger styrelsen gemensamt att:

 • Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, och till övriga funktionärer. Fördelningen skall dokumen­teras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
 • Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
 • Representera sällskapet.
 • Förvalta sällskapets egendom och medel.
 • Besluta om firmatecknare.
 • Besluta om antagning av ny medlem.
 • På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.
 • Föra register över medlemmar, medlemmars båtar, brygg- och varvsplatser, köer till bryggor och varv samt avgifter.
 • Vårda innehållet i sällskapets hemsida.

Inom styrelsen fördelas övriga huvuduppgifter på följande sätt:
Ordföranden skall opartiskt leda förhandlingarna vid såväl styrelsens som sällskapets möten, jus­­­­te­ra protokoll och se till att beslut verkställs och att stadgarna efterlevs.
Sekreteraren skall sköta sällskapets korrespondens, utfärda kallelser till möten och vid dessa föra noggranna protokoll samt underteckna löpande ärenden.
Kassören skall uppbära avgifter, ansvara för sällskapets kassa, giro och bankkonto samt däröver föra noggranna räkenskaper, upprätta och för sällskapet redovisa ekonomisk årsrapport samt meddela styrelsen om medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter till sällskapet. Kassören äger inte rätt att göra utbetalningar, som inte godkänts av styrelsen eller klubben.
Hamnkapten och varvschef skall leda arbetet vid sällskapets hamn och varv, fördela hamn- och varvs­platser samt vara sällskapets materialförvaltare. Hamnkapten och varvschef skall se till att sällskapets ordningsregler för hamn och varv efterlevs.

§ 8            Revisorer
Två ordinarie revisorer samt en suppleant väljs på ett år vid årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigs av revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar.

§ 9            Valberedning
Valberedningen består av minst två ledamöter, varav en sammankallande, och väljs av årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att:

 • Vid inledningen av sitt arbete, senast en månad innan förslaget skall vara klart, inhämta styrelsens synpunkter.
 • Motta nomineringar från klubbens medlemmar och själva aktivt söka lämpliga kandidater.
 • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
 • Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 10          Emblem
Sällskapets emblem består av en röd standert med vit kantrand och vitt lik. I röda fältet ett cirkelrunt fält med bokstäverna RBS över två våglinjer. Bokstäver och våglinjer i blått.
Sällskapets standert och märken får endast föras/bäras av medlem.

§ 11          Hamn och varv
För förhållandena vid sällskapets hamn- och varvsanläggning finns särskilda ordningsregler, som skall fastställas vid årsmöte och som skall efterlevas.
Rätt till hamn- och/eller uppläggningsplats begränsas av tillgängliga anordningar och utrustning – detta gäller också vid medlems byte av båt till annan storlek.
Båtägare är skyldig att infinna sig på styrelsens kallelse för att delta i nödvändiga arbeten på säll­skapets anläggningar.
Varje medlem ansvarar för sin egen båt vid uppdragning och sjösättning. Båtar och invent­arier läggs upp på ägarens risk. Båt skall vara försäkrad.

§ 12          Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen till årsmöte.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 13          Sällskapets upplösning
Förslag till sällskapets upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och ärendet skall framgå av kallelsen.

För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten, med minst en månads mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats, skall sista mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens tillgångar och handlingar.